IJZ

IJZ


INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Livada

Efenkova 60

3320 Velenje

Tel.: 03 89 84 270
Mobitel: 031 322 018
Fax.: 03 89 84 280
E-pošta: tajnistvo.livada@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba:

Tatjana Zafošnik Kanduti, prof., mag. soc., ravnateljica
Tel.: 03 89 84 272
E-pošta:tatjana.zafosnik@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:

2. 10. 2007

Datum zadnje spremembe:

5. 11. 2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.os-livada.si

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Osnovna šola Livada

Efenkova 60

3320 Velenje

Podružnična osnovna šola Škale

Škale 85 c

3320 Velenje

Tel.: 03 58 93 767

E-pošta:  skale.oscelive@guest.arnes.si

Vodja podružnice: Eva Kumer

Podružnična osnovna šola Cirkovce

Škalske Cirkovce 11

3320 Velenje

Tel.: 03/58 93 664

E-pošta:  irenca.pirnat@gmail.com

Vodja podružnice: Irena Rednjak, prof.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Tatjana Zafošnik Kanduti, prof., mag. soc., ravnateljica
Tel: 03 89 84 272

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Državni predpisi

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Učbeniški sklad OŠ Livada
 • Učbeniški sklad POŠ Škale
 • Učbeniški sklad POŠ Cirkovce

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Jih ni.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi).

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Urniki oddelkov za šolsko leto
 • Šolski koledar za šolsko leto
 • Publikacija OŠ Livada

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu:

http://www.os-livada.si

ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.