Izbirni predmeti

Izbirni predmeti


Novela Zakona o OŠ in ZUJF na novo ureja izbirne predmete. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko.

Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuji jezik, ki se v skladu s predmetnikom izvaja dve uri tedensko. S soglasjem staršev pa lahko v tem primeru izbere še en enourni izbirni predmet. Ne more pa izbrati dveh tujih jezikov, razen učencev 8. in 9. razreda, ki so že v 7. razredu med izbirnimi predmeti izbrali dva tuja jezika. Ti lahko do zaključka osnovnošolskega izobraževanja nadaljujejo s poukom obeh tujih jezikov v skladu s 46. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa, vendar pa učencu ni več potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov (izbere lahko le en predmet s področja športa na šolsko leto).


Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.


Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI

Predmetnik osnovne šole: Izbirni predmeti v osnovni šoli Seznam, urejen po sklopih. Pojasnilo k razvrstitvi izbirnih predmetov:
A - Učni načrti (praviloma tujih jezikov) so pripravljeni kot triletni predmeti. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje.
B - Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmeti, ki so vezani na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet izbere tudi v višjem razredu od določenega.
C - Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmeti. Učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

Družboslovno-humanistični predmeti

Naravoslovno-tehnični predmeti

A - Triletni predmeti

 • Francoščina
 • Nemščina
B - Enoletni predmeti – vezani na razred

B - Enoletni predmeti – vezani na razred

7. razred:

7. razred:

 • Likovno snovanje I
 • Vzgoja za medije - tisk
 • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Šport za zdravje
 • Računalništvo - Urejanje besedil
8. razred:

8. razred:

 • Likovno snovanje II
 • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Življenje človeka na Zemlji
 • Vzgoja za medije - radio
 • Kemija v okolju
 • Robotika v tehniki
 • Šport za sprostitev
 • Šport za zdravje
 • Računalništvo - Multimedija

  9. razred:
   9. razred:
   • Likovno snovanje III
   • Raziskovanje domače okolice
   • Retorika
   • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
   • Vzgoja za medije - radio
   • Kemija v okolju
   • Izbrani šport - odbojka
   • Šport za sprostitev
   • Računalništvo - Računalniška omrežja

   C - Enoletni predmeti

   C - Enoletni predmeti

   • Ansambelska igra
   • Gledališki klub
   • Šolsko novinarstvo
   • Turistična vzgoja
   • Raziskovanje domačega kraja
   • Verstva in etika
   • Obdelava gradiv: les
   • Sodobna priprava hrane

   OPISI PONUJENIH IZBIRNIH PREDMETOV

   IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

   Predmet

   Učitelj

   Predmet

   Učitelj

   Nemščina 1

   Mušić Andreja

   Sodobna priprava hrane

   Žohar Simona

   Nemščina 2

   Mušić Andreja

   Obdelava gradiv – les

   Tamše Nataša

   Nemščina 3

   Mušić Andreja

   Robotika v tehniki

   Tamše Nataša

   Likovno snovanje 1

   Sevčnikar Vid

   Gledališki klub

   Hribernik Petra

   Likovno snovanje 2

   Sevčnikar Vid

   Izbrani šport-odbojka

   Szabo Natalija

   Likovno snovanje 3

   Sevčnikar Vid

   Šport za sprostitev

   Rehar Ivan

   Multimedija

   Sevčnikar Vid

   Šport za zdravje

   Rehar Ivan

   Računalniška omrežja Bubik Boris

   Poskusi v kemiji

   Vidović Đurđica

   Urejanje besedil Bubik Boris