Učenci z učnimi težavami

Učenci z učnimi težavami


UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI

Najštevilčnejša skupina otrok s posebnimi potrebami so otroci z učnimi težavami, ki so lahko splošne ali specifične.

Na šoli nudimo učencem z učnimi težavami podporo, spodbudo in pomoč po petstopenjskem hierarhičnem modelu pomoči, kot je zapisan v Konceptu dela Učne težave v osnovni šoli:

1. stopnja: POMOČ UČITELJA PRI POUKU, DOPOLNILNEM POUKU IN V OKVIRU OPB
2. stopnja: POMOČ ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE
3. stopnja: DODATNA INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ (ISP)
4. stopnja: MNENJE IN POMOČ ZUNANJE USTANOVE
5. stopnja: PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN Z DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Model omogoča, da je obravnava učencev z učnimi težavami čim zgodnejša, fleksibilna, čim bliže učencu in traja čim krajši čas.

Pomembno je zavedanje, da lahko otroci in mladostniki s pravočasno in ustrezno pomočjo v veliki meri kompenzirajo svoje primanjkljaje, ustrezno učno napredujejo, razvijejo svoje potenciale in so v življenju uspešni.

Delo z učenci, ki imajo večje učne težave, koordinira svetovalna delavka pedagoginja v sodelovanju z zunanjimi sodelavkami: logopedinjo, s specialno in socialno pedagoginjo ter psihologinjo.