Izbirni predmeti

Izbirni predmeti


Novela Zakona o OŠ in ZUJF na novo ureja izbirne predmete. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko.

Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuji jezik, ki se v skladu s predmetnikom izvaja dve uri tedensko. S soglasjem staršev pa lahko v tem primeru izbere še en enourni izbirni predmet. Ne more pa izbrati dveh tujih jezikov, razen učencev 8. in 9. razreda, ki so že v 7. razredu med izbirnimi predmeti izbrali dva tuja jezika. Ti lahko do zaključka osnovnošolskega izobraževanja nadaljujejo s poukom obeh tujih jezikov v skladu s 46. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa, vendar pa učencu ni več potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov (izbere lahko le en predmet s področja športa na šolsko leto).

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED

Izbirni predmet Kratica IP
Ansambelska igra ANI
Filozofija za otroke: Kritično mišljenje   FIK
Likovno snovanje 1 LS1
Nemščina 1 NI1
Obdelava gradiv - les OGL
Računalništvo - Urejanje besedil UBE
Retorika RET
Sodobna priprava hrane SPH
Šahovske osnove ŠHO
Šport za zdravje ŠZZ
Turistična vzgoja TVZ
Verstva in etika 1 VE1

IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED

Izbirni predmet

Kratica IP
Ansambelska igra ANI
Filozofija za otroke: Etična raziskovanja   FIE
Likovno snovanje 2 LS2
Nemščina 2 NI2
Obdelava gradiv - umetne snovi OGU
Poskusi v kemiji POK
Retorika RET
Risanje v geometriji in tehniki RGT
Robotika v tehniki RVT
Šolsko novinarstvo ŠNO
Šport za sprostitev ŠSP
Turistična vzgoja TVZ
Verstva in etika 2 VE2

IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED

Izbirni predmet Kratica IP
Ansambelska igra ANI
Filozofija za otroke: Jaz in drugi  FIJ 
Izbrani šport - odbojka IŠO
Kemija v življenju KEŽ
Likovno snovanje 3 LS3
Nemščina 3 NI3
Obdelava gradiv - kovine OGK
Računalništvo - Računalniška omrežja ROM
Retorika RET
Šolsko novinarstvo ŠNO
Turistična vzgoja TVZ
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  VNN 

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Predmet

Učitelj

Predmet

Učitelj

Nemščina 1

Mušić Andreja

Sodobna priprava hrane

Žohar Simona

Nemščina 2

Mušić Andreja

Obdelava gradiv – les

Tamše Nataša

Nemščina 3

Mušić Andreja

Robotika v tehniki

Tamše Nataša

Likovno snovanje 1

Sevčnikar Vid

Gledališki klub

Hribernik Petra

Likovno snovanje 2

Sevčnikar Vid

Izbrani šport-odbojka

Szabo Natalija

Likovno snovanje 3

Sevčnikar Vid

Šport za sprostitev

Rehar Ivan

Multimedija

Sevčnikar Vid

Šport za zdravje

Rehar Ivan

Računalniška omrežja Bubik Boris

Poskusi v kemiji

Vidović Đurđica

Urejanje besedil Bubik Boris