Pravila

Pravila


POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleči in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

ČLANSTVO
Vsi učenci šole, zaposleni delavci šole ter redni zunanji sodelavci šole si gradivo izposojajo brezplačno.

IZKAZNICA
Izkaznico prejmejo učenci v prvem razredu oziroma ob vstopu v našo šolo. Izkaznica ni prenosljiva.

IZPOSOJA KNJIŽNEGA GRADIVA (KNJIGE, PRIROČNIKI, SERIJSKE PUBLIKACIJE, NEKNJIŽNO GRADIVO)
LEPOSLOVJE - štirinajst dni z možnostjo podaljšanja, če knjiga ni rezervirana
PRIROČNIKI IN OSTALA STROKOVNA LITERATURA - sedem dni z možnostjo podaljšanja, če knjiga ni rezervirana
SERIJSKE PUBLIKACIJE - učenci si jih lahko izposodijo le za ogled v knjižnici, strokovni delavci pa za en dan z možnostjo podaljšanja
AVDIO KASETE, VIDEO KASETE; ZGOŠČENKE, DVD... - izposoja je možna samo za uporabo v šolski knjižnici in učilnicah šole
MOŽNA JE REZERVACIJA GRADIVA

OMEJITEV IZPOSOJE - izposoja gradiva se lahko omeji uporabnikom, ki kršijo knjižnični red

IZPOSOJA MED POČITNICAMI - je možna za strokovne delavce

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Kadar naletimo na poškodovano gradivo, o tem obvestimo knjižničarja. Izgubljeno, poškodovano ali drugače uničeno gradivo uporabniki nadomestijo z novim, če tega ni na trgu pa v dogovoru z knjižničarjem, z ustreznim drugim gradivom. Z vsem knjižničnim gradivom ravnamo spoštljivo.