Šolska skupnost

Šolska skupnost


ŠOLSKA SKUPNOST

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost. Šolska skupnost izvoli svoje predstavnike v šolski parlament.
Mentorica šolske skupnosti učencev je Nataša Kotnik, delo pa koordinirata tudi Lucija Andric in Metka Lapanja.
Šolska skupnost opravlja naslednje naloge:

- zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli, 
- spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, 
- sodelovanje na šolskem, medobčinskem in regijskem otroškem parlamentu,
- načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, humanitarne akcije …), 
- predlaga izboljšave bivalnega okolja, 
- oblikuje predloge pohval učencem, 
- opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Šolska skupnost učencev se sestane najmanj trikrat letno, posebej pa organiziramo šolski parlament.

Člani šolskega parlamenta so predstavniki – večinoma predsedniki in namestniki predsednikov – razrednih skupnosti. Mentorica šolskega parlamenta je Nataša Kotnik.