IJZ

IJZ


INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Livada

Efenkova 60

3320 Velenje

Tel.: 03 89 84 270
Mobitel: 031 322 018
Fax.: 03 89 84 280
E-pošta: tajnistvo.livada@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba:

Tatjana Zafošnik Kanduti, prof., mag. soc., ravnateljica
Tel.: 03 89 84 272
E-pošta:tatjana.zafosnik@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:

2. 10. 2007

Datum zadnje spremembe:

1. 9. 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.os-livada.si/osl/p/sola/-ijz/

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda: OGLED ORGANIGRAMA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Osnovna šola Livada

Efenkova 60

3320 Velenje

Podružnična osnovna šola Škale

Škale 85 c

3320 Velenje

Tel.: 03 58 93 767

E-pošta:  skale.oscelive@guest.arnes.si

Vodja podružnice: Eva Kumer

Podružnična osnovna šola Cirkovce

Cirkovce 11
3320 Velenje

Začasno zaprta.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Tatjana Zafošnik Kanduti, prof., mag. soc., ravnateljica
Tel: 03 89 84 272

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o hišnem redu Osnovne šole Livada
 • Pravila šolskega reda
 • Vzgojni načrt
 • POSLOVNIK Sveta zavoda OŠ Livada
 • POSLOVNIK Sveta staršev OŠ Livada

Državni predpisi

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si/

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Tiskane oblike dokumentov so dostopne na sedežu zavoda:

 

 • Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto
 • Publikacija za tekoče šolsko leto
 • Poročilo letnega delovnega načrta zavoda za preteklo šolsko leto
 • Poslovno in računovodsko poročilo

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi).

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Dokumenti so objavljeni na spletnih straneh šole:

 

 • Odlok o ustanovitvi zavoda
 • Šolski koledar za tekoče šolsko leto
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem Osnovne šole Livada
 • Šolska publikacija
 • Hišni red
 • Vzgojni načrt OŠ Livada
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Livada

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu:

http://www.os-livada.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.

Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. Stroškovnik

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

/

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.