Svetovalna služba

Svetovalna služba


Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli; z učenci, starši, učitelji in z vodstvom šole. Temeljne funkcije svetovalne službe (svetovanje, posvetovanje, koordinacijo) se opravljajo na način tega posebnega odnosa. V šoli se preko svetovalnega odnosa vključuje svetovalna delavka v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude.

Ker je temeljni cilj šolske svetovalne službe sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca v šoli, njeno delo temelji na:

  • posebni skrbi pri sprejemu in uvajanju otrok v šolo, pri raznih prehajanjih v času osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev v poklic oziroma na naslednjo stopnjo izobraževanja,
  • upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti v njihovem telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) in socialnem razvoju,
  • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo učenci,
  • upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti (velikost, program, kadrovski in materialni pogoji),
  • ugotavljanju značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja in dela v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnega dela z učenci (v oddelčni skupnosti in drugih učnih skupinah, interesnih dejavnostih ipd., pri pouku in zunaj pouka itn.). (povzeto po Programske smernice Svetovalna služba v OŠ)

Opisano svetovalno službo opravlja socialna pedagoginja Lucija Marko, ki je dosegljiva vsak delovni dan v dopoldanskem času od 7.00 – 14.00 in na popoldanskih skupnih pogovornih urah oz. na telefonski številki: 031 322 028 ali na elektronskem naslovu: svetovalna.sluzba@os-livada.si