Delo z nadarjenimi učenci

Delo z nadarjenimi učenci


OBLIKE DELA Z NADARJENIMI UČENCI

Osnovni cilj koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci je doseči višjo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Načrtovana ponudba programov na OŠ Livada je vključena v sistemske oblike dela z učenci in omogoča celostni razvoj nadarjenih učencev.

Programi niso v celoti definirani, saj moramo k načrtovanju pritegniti konkretne učence, ki se bodo vanje prostovoljno vključili glede na svoje interese in potrebe.

Pri vseh programih bomo poskušali slediti temeljnim načelom za delo z nadarjenimi:

- širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
- hitrejše napredovanje v procesu učenja,
- razvijanje ustvarjalnosti,
- uporaba višjih oblik učenja,
- uporaba sodelovalnih oblik učenja,
- upoštevanja posebnih sposobnosti in močnih interesov,
- upoštevanja individualnosti,
- spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
- skrb za celostni osebnostni razvoj,
- raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
- uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oz. drugimi izvajalci programa,
- skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,
- ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.

(povzeto po Tanja Bezić, Prilagojeni didaktični pristopi za VIZ delo z nadarjenimi)

Prva triada:

- Individualne zadolžitve učencev
- Posebne domače zadolžitve
- Različne oblike skupinskega dela
- Dnevi dejavnosti
- Interesne dejavnosti
- Dodatni pouk
- Tekmovanje Računanje je igra
- Zgodnje učenje angleščine
- Ustvarjalne delavnice
- Dodatni program Športna vzgoja vsak dan
- Delo preko šolske skupnosti

Druga triada:

- Individualne zadolžitve učencev
- Posebne domače zadolžitve
- Sodelovalno učenje in druge oblike skupinskega dela
- Individualne ure
- Interesne dejavnosti
- Dnevi dejavnosti
- Tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje
- Angleška bralna značka, Supereader
- Tekmovanje s knjigo v svet, Knjižni molj
- Osebno svetovanje učencem in staršem
- Delo preko šolske skupnosti
- Radovedneži z Livade (predstavitev projekta Naša mala knjižnica – 4. razred)

Tretja triada:

- notranja diferenciacija
- fleksibilna diferenciacija
- raziskovalne naloge v gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline:
- seminarske naloge
- športne in kulturne sekcije
- interesne dejavnosti (Abeceda, Male sive celice)
- dnevi dejavnosti
- priprava za udeležbo na tekmovanjih:individualne ure osebno svetovanje učencem in staršem:

  • tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje
  • tekmovanje iz angleške bralne značke
  • tekmovanje iz angleščine
  • tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje
  • tekmovanje iz logike
  • tekmovanje iz fizike in računalništva
  • tekmovanje iz zgodovine
  • tekmovanje iz geografije
  • tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje

- izbirni predmeti
- likovni in literarni natečaji (Napotnikova kolonija, Roševi dnevi…)
- šolske prireditve (dobrodelna prireditev Od zibeli do poroke, Akademija znanja in športa …)
- šolsko glasilo Rast ob Paki
- predstavitvene ure Radovedneži z Livade
- prostovoljno delo (medvrstniška pomoč, bralni krožki)
- šolska skupnost

Vsebine posameznih oblik, ostali izvajalci in število ur so razvidni iz letnih načrtov.

Koordinatorica: Katja Drev